Menu

GOED NIEUWS

Profshop opent opnieuw de deuren vanaf zaterdag 18 april. Ook voor de particulier.
 

BELANGRIJKE INFO

Ook wij zullen net als voedingswinkels enkele veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Zo zal er een beperkt aantal mensen tegelijk de winkel in mogen. Kom dus niet met de hele ploeg of het hele gezin langs. Wij verwachten zeker de eerste dagen veel volk. Houd dus rekening met mogelijke wachtrijen en kom niet vlak voor sluitingstijd want dan kan u mogelijks niet meer toegelaten worden.
 
Daarnaast mag éénieder maximaal 30 minuten in de winkel aanwezig blijven. Wij moeten ook vragen om zoveel mogelijk per kaart te betalen. Contactloos betalen is overigens verhoogd naar € 50,00.
 
Profshop neemt verder verschillende maatregelen om een mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom vragen wij u met aandrang de voorschriften en de uitleg van onze collega's op te volgen. Zo zal bijvoorbeeld onze koffiehoek afgesloten zijn.
 
Onze klanten die een lopende rekening hebben, adviseren wij zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van het afhaalsas of toch vooraf te bestellen via mail. Dit om lange wachtrijen voor u te vermijden.
 
Wij willen nogmaals benadrukken dat het verboden is op het voetpad te parkeren, parkeer liever op het gras tegenover de winkel. De politie is hier streng op en zal o.a. hierop controleren.
 
Bedankt voor uw geduld de afgelopen weken en graag tot snel!
Het Profshop Team
 
 

Veel gestelde vragen i.v.m Corona maatregelen

Profshop zal vanaf zaterdag 18 april opnieuw openen. Verdere info volgt.

Verder naar de website

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
RPR Antwerpen

1.-ABSOLUTE BEVOEGDHEID
Behoudens uitdrukkelijke afwijking worden onze verkopen beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden, niettegenstaande ieder tegenbeding op om het even welk document of briefwisseling uitgaande van de koper.


2 - TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT
Iedere bestelling verbindt definitief de koper tegenover onze vennootschap. De aanvaarding van die bestelling door onze vennootschap maakt de verkoop volledig geldig


3 - LEVERING EN RISICO'S
Behoudens tegenbeding wordt de koopwaar geacht geleverd te zijn bij het vertrek uit onze lokalen en opslagplaatsen. De termijn van levering mag niet beschouwd worden als zijnde van strikte toepassing. Hij kan in elk geval verlengd worden met dertig dagen. De overschrijding ervan, wegens gebrek aan voorraad of om welke andere reden ook, maakt geen oorzaak uit voor ontbinding van het contract. Hij geeft geen recht op het verkrijgen van schadeloosstelling of eventuele interesten. Onze vennootschap behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten.


4. - KLACHTEN
Elke klacht moet ons aangetekend toegestuurd worden binnen achtenveertig uur na de ontvangst van de koopwaar In elk geval zal geen enkele klacht toegelaten worden indien de koopwaar gemanipuleerd is. In elk geval behoudt onze vennootschap zich het recht voor te kiezen tussen vervanging van de koopwaar en de terugbetaling van de koopprijs. Geen enkele koopwaar mag ons teruggestuurd worden zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande en geschreven toelating Een dergelijke toelating houdt nochtans geen erkenning in van een eventueel gebrek of van een eventuele niet-conformiteit van de koopwaar in.

5 - VERZENDINGEN
De verzendingen gebeuren op eigen risico van de koper. Behoudens tegenbeding vallen de verzendkosten uitsluitend ten laste van de koper. In geval van uitvoer kan onze vennootschap niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging wegens het vervullen van douaneformaliteiten of het vervoer.


6. - PRIJS - BETALINGEN
Behoudens tegenbeding zijn de fakturen betaalbaar op de zetel van onze vennootschap in baar geld. De betalingen dienen steeds ter vereffening van de oudste schuld en bij voorrang op de vervallen achterstallige interesten en eventuele kosten. Bij gebrek aan volledige betaling van de faktuur op haar vervaldag, zoals bepaald - niettegenstaande ieder strijdig beding - in het contract of op de faktuur zelf, wordt die faktuur, ten titel van schadevergoeding, in recht verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het bedrag op de faktuur met een minimum van €130,- onverminderd de conventionele interesten wegens laattijdige betaling, bedongen onder artikel 7 hieronder. Die forfaitaire schadevergoeding doet bovendien geen afbreuk aan alle andere schadevergoeding Zelfs als de faktuur in buitenlandse munt uitgedrukt is, behoudt onze vennootschap zich het recht voor de betaling in euro's te eisen.


7. - INTERESTEN WEGENS LAATTIJDIGE BETALING
Behalve de forfaitaire vergoeding wegens niet-betaling op de vervaldag, zal er een interest wegens laattijdige betaling aangerekend worden van één procent per maand, zonder splitsingen.


8. - AANVAARDING
De koopwaar wordt aanvaard of geacht dit te zijn in onze lokalen wanneer de koper zelf deze afhaalt. Bij gebrek wordt de koopwaar aanvaard bij het ontvangen ervan, dat zelf geacht wordt plaats te vinden binnen achtenveertig uur na de levering. Op straffe van ontzetting van rechten, moet iedere klacht ons binnen die termijn toekomen in de vorm en onder de voorwaarden zoals voorzien in artikel 4 hierboven.


9. - EIGENDOMS VOORBEHOUD - WAARBORGEN
De koopwaar blijft het eigendom van onze vennootschap tot aan volledige betaling van alle verschuldigde sommen en ingeval van betaling per cheque of per wissel tot aan de incassering ervan Voor de volledige betaling mag de koper de koopwaar niet in pand of als waarborg geven. Hij waarborgt ons de bewaring van de koopwaar. In geval van beslag door een derde, moet de koper ons hiervan, op straffe van eventuele schadevergoeding, binnen 24 uur op de hoogte stellen. De koper heeft het recht de koopwaar te verkopen onder de normale voorwaarden Nochtans, tot aan de volledige betaling van de prijs, worden die verkopen voor onze rekening gedaan en de schuldvorderingen op derden, die eruit voortvloeien, zullen door ons verworven zijn. De naam van de derde verkrijger moet ons op eenvoudige aanvraag meegedeeld worden. Onze vennootschap behoudt zich het recht voor de derde verkrijger in kennis te stellen van deze clausule van eigendoms-voorbehoud en hem, bijgevolg, te vragen de betaling in onze handen te verrichten Van zodra het krediet van de koper aan het wankelen is gebracht, behoudt onze vennootschap zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van een verkoop, van een koper de ons passende waarborgen te eisen ten einde de goede uitvoering van de opgenomen verplichtingen te waarborgen. De weigering van de koper hieraan te voldoen geeft onze vennootschap het recht de verkoop geheel of gedeeltelijk te annuleren

10. - WISSELS
Het feit van een geaccepteerde wissel te trekken heeft geen enkele schuldvernieuwing tot gevolg. In geval van niet-betaling van een wissel op zijn vervaldag, worden de verschuldigde sommen automatisch volledig opeisbaar.

11.- GOEDEREN IN CONSIGNATIE
De koper heeft de plicht om aan onze vennootschap de goederen die we hem in consignatie hebben gegeven, terug te bezorgen op straffe van alle schadevergoeding. Ieder gebrek in het terug bezorgen van die goederen, machtigt ons iedere levering op te schorten en de onmiddellijke en volledige betaling van alle verkopen op te eisen.


12 - TOEPASSELIJK RECHT
Bij geschillen is enkel de Rechtbank van Antwerpen bevoegd Belgisch recht is steeds van toepassing.

Fix-O-Chem

Diensten

Profshop probeert haar klanten zoveel mogelijk te ondersteunen. Wij bieden onze klanten diverse diensten, onder meer:

Kleur- en decoratieadvies

Aan onze verfbalie kunt u bij onze interieurstylist terecht voor creatieve decoratie-ideeën en kleuradviezen. Wij beschikken over vele kleurenwaaiers en mengen elke gewenste kleur terwijl u wacht. In onze showroom tonen wij ornamenten, sierlijsten en moluren, zowel in gips als kunststof. Ook kunt u hier terecht voor een blik op onze behangstalen en raamdecoratie.

Technisch advies

Wanneer u om advies verlegen zit staan onze vakkundige medewerkers altijd voor u klaar. Indien nodig schakelen wij onze partners in om zo tot een oplossing te komen voor al uw bouwtechnische problemen.

training

Training en opleidingen

Samen met onze partners verzorgen wij met regelmaat trainingen en opleidingen zodat u op de hoogte kunt blijven van de nieuwste producten, technieken en ontwikkelingen op uw vakgebied.

Werfopvolging

Onze dienstverlening houdt niet op bij de kassa. Wanneer u er behoefte aan heeft bezoeken wij graag uw bouwproject om u bij te staan met advies.

Calculatie

Wij kunnen behulpzaam zijn bij het bepalen van de bouwkosten voor architect, aannemer en particulier. Ook voeren wij calculatiewerkzaamheden uit voor schildersbedrijven en bezetters.

Levering op werf

In overleg kunnen wij bij grotere afnames leveringen voorzien op de werf of andere locaties.

 

Adres

Toekomstlaan 24
2900 schoten
Map

Contacteer ons

Openingsuren

 

Maandag tot Vrijdag 06:30 - 17:30
Zaterdag 07:30 - 12:30
Zondag
gesloten